(หมด) แนวความคิดเรื่อง พระเจ้าในศาสนาสำคัญของโลก

           มนุษย์รู้จักพระเจ้าก่อนที่มนุษย์จะมายังโลกนี้แล้ว เพราะก่อนที่วิญญาณของมนุษย์จะถูกส่งมายังโลกนี้ พระเจ้าได้ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายยืนยันว่าพระองค์คือพระเจ้าของมัน และดวงวิญญาณทั้งหลายได้ยืนยัน

          แต่เนื่องจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็็นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงเข้าใจพระเจ้าอย่างผิดๆ ซึ่งทำให้มนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมาเคารพสักการะพระเจ้าผิดองค์ 

         ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺจึงได้ส่งบรรดานบีทั้งหลายมาสอนให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าที่แท้จริง โดยบอกถึึงคุณลักษณะที่เป็นนามธรรม เพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่บูชาวัตถุ

        ในหนังสือ "แนวความคิดเรื่องพระเจ้าในศาสนาสำคัญของโลก" เล่มนี้ ท่านจะได้พบแนวความคิดเรื่องพระเจ้าในศาสนาต่างๆ และจะพบว่าอิสลามได้อธิบายคุณลักษณะของพระเจ้าไว้มากที่สุด

60.00฿
SKU: book-393

ผู้เขียน: 

ดร.ซากิรฺ นาอิก

ผู้แปล: 

บรรจง บินกาซัน

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-29-9

จำนวนหน้า: 

60 หน้า