พจนานุกรม ศัพท์ทางการทูตและสารวิเทศ

พจนานุกรม ศัพท์ทางการทูตและสารวิเทศ

       ในยุคโลกไร้พรมแดนซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อตีพิมพ์ภาษาอาหรับ ยากที่จะเข้าใจได้โดยง่ายดาย ที่สำคัญยิ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคข่าวสารประสบบ่อยครั้งคือ ปัญหาในการแปลศัพท์เฉพาะหรือสำนวนหนังสือพิมพ์ภาษาอาหรับเกี่ยวกับชื่อองค์กร หน่วยงานและอื่นๆเป็นต้น เพราะหน่วยงานแต่ละสาขาแต่ละแขนงก็มีศัพท์เฉพาะในตัวอยู่แล้ว การฝึกฝนหมั่นอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอาหรับนั้น นอกจาก

จะช่วยให้ทันโลกทันเหตุการณ์แล้ว ยังก่อให้เกิดทักษะการอ่านได้อย่างน่าชวนฟังในอักขระและสำเนียง อีกทั้งมีความแตกฉานในการให้ความหมายและสำนวนของถ้อยคำในภาษา สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ มั่นใจ เกิดอรรถรสและสุนทรียภาพในภาษาอย่างแท้จริง

       ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจคำศัพท์ สำนวนจากพจนานุกรมศัพท์ทางการทูตและสารวิเทศเล่มนี้ ย่อมเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเกิดทักษะการอ่าน การแปลคำศัพท์และสำนวนสิ่งตีพิมพ์จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

รูปเล่ม

ปกอ่อน

เนื้อในกระดาษถนอมสายตา

ขนาด A5 (14.8x21 cm.)

328 หน้า

300.00฿
SKU: Book-1005

ผู้เขียน: 

อ.ปริญญา (อิบรอฮีม) ประหยัดทรัพย์

ISBN: 

978-616-93490–0-6

จำนวนหน้า: 

328 หน้า